top of page

Declaracions de renda (IRPF) i patrimoni

Assessorament fiscal i tributari

Oficina de Leyes

Fiscal

Presentació impostos de models trimestrals i anuals
(pagaments a compte IRPF, IVA,...)

Estudi fiscal i tancament comptable

Confecció i presentació Impost Societats

Assistència i representació davant de la Inspecció de l'Agenda Tributària

Elaboració i presentació Memòria i Comptes Anuals

Ajornament i fraccionament de deute davant de les Administracions de Tributs

bottom of page